Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.sklep.chip-elektronika.pl/, zwanego dalej www.sklep.chip-elektronika.pl, jest Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP Romuald Kwieciński mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola wpisany do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 1421 prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Nisko, o numerze NIP: 8150002513, oraz Regon: 690204834, adres poczty elektronicznej: kontakt@chip-elektronika.com.pl zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączonym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość,
 2. Lokal przedsiębiorstwa – miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością, w którym przedsiębiorstwa prowadzi działalność na stałe,
 3. Towar – rzecz, lub usługa dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym
 6. Klient/ usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Warunki dokonywania zakupów

www.sklep.chip-elektronika.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.chip-elektronika.pl

 1. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną w ciągu 24h od zawarcia umowy.
 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pomocą przesłania Klientowi wiadomości e-mail.

Oferta i realizacja zakupów

 1. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup – faktura.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie sklep.chip-elektronika.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 4. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w opisie danego towaru.
 5. Odbiór osobisty towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Sprzedaży uzależnione od wybranego sposobu dostawy:
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie przedpłaty przy odbiorze osobistym i przesyłki kurierskiej,
  • Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24: szybkie przelewy bankowe,
  • Płatność za pośrednictwem systemu paynow, który obejmuje: szybkie przelewy bankowe, blik oraz płatność za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A
 1. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczony jest następująco:
  • W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  • W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • W przypadku wykorzystania systemów płatności online Przelewy24 lub paynow – od dnia otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności
  • W przypadku płatności z wykorzystaniem kart płatniczych – od dnia otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności
  • W przypadku odbioru osobistego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 2. Termin dostawy Towaru do Klienta to standardowo 5 dni roboczych, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
 3. O łącznej cenie wraz z podatkiem przedmiotu Zamówienia oraz kosztach dostawy Klient jest poinformowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.
 2. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sklep.chip-elektronika.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujących formach:
  • pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola,
  • elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@chip-elektronika.com.pl
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach konta po zalogowaniu
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznała reklamację za uzasadnioną.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Zwroty i odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 Zwrotów i odstąpienia od umowy , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument ma obowiązek zwrotu rzeczy przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Zwrot ten następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: kontakt@chip-elektronika.com.pl lub tel: 15 842-85-69

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość ze skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Instytucjami wspierającymi konsumenta w tych działaniach są: polubowny sąd konsumencki, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o sposobach otrzymania pomocy w pozasądowym dochodzeniu roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony konkurencji i konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

www.sklep.chip-elektronika.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z rozporządzeniem RODO. Informacje na temat Administratora danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania zostały opisane w Polityce Prywatności. Pełny tekst Polityki prywatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.